Một số giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ xã Gia Hưng
Xã Gia Hưng là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng trong thế phòng thủ chung của Huyện. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển khá, quốc phòng, an ninh luôn được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá, kích động, lôi kéo một bộ phận nhân dân làm cho an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo diễn biến phức tạp....

    Nhằm không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; trình độ công tác tham mưu, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng vũ trang (LLVT) xã để đối phó kịp thời, hiệu quả các tình huống khi có chiến tranh xảy ra.

Đảng ủy- UBND xã triển khai thực hiện công văn số 04 ngày 6/4/2023 của BTV huyện ủy Gia Viễn và kế hoạch 05 ngày 5/5/2023 của UBND huyện Gia Viễn; Hướng dẫn số 225 của Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn -  Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và chiến đấu phòng thủ xã với quy mô, hình thức, nội dung khác nhau. Thông qua các cuộc diễn tập thể hiện được vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Qua đó, đã chứng minh chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước về vấn đề xây dựng địa phương thành KVPT vững chắc, đồng thời làm chuyển biến tình hình kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, không ngừng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của xã lên một bước mới.

Trong tình hình mới của cách mạng, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao và thực tiễn của địa phương, để tiếp tục nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ xã, cần quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp, đó là;

Một là, tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và chức năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Trước hết, các tổ chức phải xác định rõ trách nhiệm, chức năng của mình. Là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Các Ban, nghành, đoàn thể phải chịu trách nhiệm về kết quả hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương mình, trong đó có nhiệm vụ diễn tập KVPT. Do đó, các tổ chức các Ban, nghành, đoàn thể phải coi công tác diễn tập KVPT là một trong những nội dung quan trọng trong sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, UBND xã. Phải gắn công tác diễn tập KVPT với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ khác của địa phương, một cách nhịp nhàng, chặt chẽ. Đối với chỉ huy các đơn vị LLVT cần chủ động xác định diễn tập KVPT là chức năng, nhiệm vụ của mình; chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn cùng thực hiện. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập KVPT, chính quyền cơ sở và BCH quân sự phải nắm vững và quán triệt nghiêm túc cơ chế lãnh đạo của KVPT là: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành theo pháp luật, BCH quân sự, công an là trung tâm cùng các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện, chỉ huy trưởng quân sự, công an chỉ huy thống nhất các lực lượng thuộc thẩm quyền”; nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác diễn tập KVPT. Đồng thời, trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác diễn tập KVPT, nhất là những hạn chế, thiếu sót và các nguyên nhân thuộc về chủ quan của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác diễn tập KVPT để đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập KVPT bảo đảm đúng đắn, phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Sau khi có nghị quyết, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã quán triệt nâng cao ý thức và phát huy trách nhiệm chính trị đối với công tác diễn tập KVPT. Quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết phải lãnh đạo tốt việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn diễn tập KVPT cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân, nhất là phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; duy trì giữ vững kỷ luật, kỷ cương;

Hai là, tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức và bồi dưỡng năng lực thực hành cho mọi tổ chức, lực lượng trong diễn tập khu vực phòng thủ xã.

Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò chủ đạo bảo đảm cho nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong tiến hành công tác diễn tập KVPT được đúng đắn. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ rõ “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức và cho toàn dân, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng giáo dục, thống nhất, nâng cao nhận thức về đối tác, đối tượng; nắm vững đường lối, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII)

Tiến hành công tác diễn tập KVPT luôn có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn phức tạp của cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân và LLVT. Do vậy, chỉ có trên cơ sở tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, các lực lượng thì mới làm cho từng cán bộ, chiến sĩ và toàn dân có động cơ đúng đắn và trách nhiệm chính trị cao đối với việc tiến hành công tác diễn tập KVPT; mới tạo ra “sức mạnh nội lực” bảo đảm cho công tác diễn tập KVPT được tiến hành chủ động, tích cực và có chất lượng cao. Khắc phục tư tưởng giản đơn, ngại khó, ngại khổ trong tiến hành diễn tập KVPT; đồng thời, là cơ sở quan trọng cho hoạt động chiến đấu phòng thủ xã tiến hành đúng hướng, có mục tiêu, nội dung, phương pháp cụ thể phù hợp tình hình trên địa bàn.

Thực tiễn thời gian qua đã chứng minh trình độ nhận thức và năng lực của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và LLVT là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng, hiệu quả công tác diễn tập KVPT. Những ưu điểm đạt được đều bắt nguồn trước hết từ nhận thức, thái độ, trách nhiệm đúng đắn và năng lực tổ chức thực tiễn của lãnh đạo, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT.

Ba là, thực hiện tốt công tác bảo đảm và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tham gia diễn tập của xã cùng các ban nghành, đoàn thể trong diễn tập khu vực phòng thủ xã.

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm, trước hết phải phát huy cao vai trò trách nhiệm của Ban chỉ huy quân sự xã trong tham mưu cho cấp ủy, hội đồng nhân dân, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Hằng năm, trên cơ sở tình hình, nhiệm vụ, Ban chỉ huy quân sự các cấp phải tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND kế hoạch bảo đảm ngân sách cho hoạt động Quân sự, quốc phòng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham mưu đề xuất chi tiêu bảo đảm đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia huấn luyện, hoạt động.

Để thực hiện tốt việc phối hợp, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể phải có kế hoạch phối hợp, trên cơ sở thống nhất nội dung, phương pháp phối hợp với chỉ huy các lực lượng chủ lực; nội dung kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng về nội dung công việc, trách nhiệm của các bên phối hợp. Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao giữa các lực lượng cùng tham gia diễn tập trên địa bàn, giữa các lực lượng tham gia diễn tập với Đảng ủy, UBND xã.

BBT

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập