Bài tuyên truyền về chuẩn bị ĐH ĐB ĐB xã GH

Đảng bộ, nhân dân xã Gia Hưng, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Hưng lần lần thứ XXVIII,Nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16/5/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân xã nhà

                                                                        Gia Hưng, ngày 19 tháng 4 năm 2020

Bài tuyên truyền

Đảng bộ, nhân dân xã Gia Hưng, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Hưng lần lần thứ XXVIII,Nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 15  và ngày 16/5/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân xã nhà

 Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, và quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị năm 2020, với quyết tâm cao, hành động thiết thực, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đề ra.

      Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân trước hết là người đứng đầu từ xã đến cơ sở phát động phong trào thi đua, tổ chức và tích cực thực hiện các đợt thi đua cao điểm trong quý I, và những tháng tiếp theo năm 2020.

    Các chương trình thi đua trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu, giảm nghèo bền vững, trong đó cốt lõi là phát triển sản xuất NN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

    1. Tiếp tục tuyên truyền lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua xây dựng xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, NTM kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu đạt chuẩn.

    2. Đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống rãnh thóat nước, cải tiến nâng cấp đường điện thắp sáng bằng cột đúc, bóng đèn nét…

    3. Các đơn vị xóm đã đạt chuẩn xóm NTM bền vững và phát triển, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu toàn xã năm 2019, được thẩm định lại và công nhận 17 đơn vị, xóm đạt chuẩn xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, và 01 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu; xã phấn đấu đạt xã NTM bền vững và phát triển của huyện năm 2019 đề ra.

    4. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phát động phong trào thi đua toàn dân làm công tác vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần; thường xuyên thực hiện tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh cho người,và vật nuôi.

      Đặc biệt, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với thái độ “chống dịch như chống giặc”. Đảng ủy, HĐND - UBND xã, ban chỉ đạo, trạm YT, các ban ngành, đơn vị, xóm, phải xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên; cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ để đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không vì dịch bệnh mà ngưng trệ các hoạt động….

     5. Thường xuyên tuyên truyền để từng người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của ban chỉ đạo phòng chống dịch, và trạm Y tế xã đề ra. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu, tạo môi trường, phát triển thuận lợi phục vụ người dân và các cơ sở sản xuất gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thái độ phục vụ nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

    6. Ban công an xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tổ chức đợt ra quân truy quét, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng bộ xã thành công tốt đẹp.

     7. Ban chỉ huy quân sự xã chủ động làm tốt công tác ra quân huấn luyện và diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2020; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

      9. Ngành giáo dục triển khai thực hiện tốt hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, nhất là chương trình đổi mới giáo dục, đổi mới sách giáo khoa, quan tâm công tác làm vệ sinh môi trường lớp học, phòng chống dịch bệnh Covid-19, sau khi các em đến trường học theo lịch của Bộ giáo dục và đào tạo đề ra.

     10. Lao động thương binh xã hội quan tâm chăm lo chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo thuộc các đối tượng chính sách. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo; từng ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị xóm phát động phong trào đỡ đầu, hỗ trợ các gia đình hộ nghèo để cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn dưới 1%.

    11. Phát triển văn hóa, khơi dậy ý chí, đổi mới sáng tạo của người dân xã Gia Hưng, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, NTM kiểu mẫu, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể.

      - Chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 95%, xóm đạt xóm văn hóa, trên 100% cơ quan, đơn vị văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.

     -  Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gương người tốt, việc tốt. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

    12. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục…

    13. Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đào tạo nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng để bố trí làm cán bộ chủ trì các lĩnh vực; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền; không để lọt vào cấp ủy những người suy thoái, uy tín thấp, năng lực yếu kém.

     - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; Tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

     - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2020, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

    - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình các cấp ủy, chi bộ, đơn vị, địa bàn khó khăn. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước đại hội Đảng; chủ động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở.

   14. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; không né tránh, ngại va chạm, sợ ảnh hưởng đến đại hội; không vì tâp trung đại hội mà xem nhẹ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

    15. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, và nhân dân xã Gia Hưng ra sức thi đua, phấn đấu, lập thành tích cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Gia Hưng ngày càng trong sạch, vững mạnh, văn minh./.

BBT

 

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 282
  • Tất cả: 12 729
Đăng nhập